Renovera

Om du vill renovera din lägenhet

Om du ska göra omfattande renoveringar måste du alltid före genomförandet få ett godkännande av styrelsen, vilket erhålles genom ett ombyggnadsavtal som signerats av samtliga parter (styrelsen, medlemmen, entreprenörer, hantverkare, elektriker, rörmokare etc.). Med omfattande renoveringar menas förändring av planlösning, våtrumsarbete samt omdragning av el, vatten, gas.

Fritt formulerad ombyggnadsansökan innehållande beskrivning av det arbete som ska utföras skickas till gjuteriets mailadress tillsammans med undertecknat ombyggnadsavtal (se bilaga ”Ombyggnadsavtal” för mer information).

Ombyggnadsavtal hanteras och godkänns månadsvis vid styrelsemöten. I undantagsfall kan enklare ombyggnadsansökningar godkännas via mail. Observera att det fortfarande är krav på att ombyggnadsavtalet ska signeras av styrelsen.

Sträva efter att alltid skicka in kompletta ansökningar med fullständiga underlag. Bristfälliga ansökningar kan förlänga handläggningstiden.

Observera att du som bostadsrättinnehavare är ytterst ansvarig för att följa upp att hantverkare följer ombyggnadsavtalet. Detta gäller allt från dokumentation av arbetet, information till övriga boende och styrelse under arbetets gång såsom att se till att byggskräp forslas bort inom utsatt tid.

Ombyggnadsavtal